17
  Σεπ
  2020

  Παρακολούθηση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για μαθητές που εμπίπτουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου

  Καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητριών/μαθητών του σχολείου μας να προσκομίσουν από Τρίτη 15-09-2020 έως και Παρασκευή 18-09-2020 στη σχολική μας μονάδα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που βεβαιώνουν ότι εμπίπτουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 8 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/20-8-9-2020 (ΦΕΚ 3780 τΒ΄) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης, Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών προκειμένου να ενταχθούν σε τμήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Παρακαλούμε να ενημερωθείτε από το παράρτημα που ακολουθεί για τη διαδικασία και τις συνθήκες παρακολούθησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σας επισυνάπτουμε και τα σχετικά έγγραφα.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

  Κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ») και του Ν. 4624/2019, σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων («ΥΠΑΙΘ»), ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από το ΥΠΑΙΘ και την εκάστοτε σχολική μονάδα φοίτησης των μαθητών κατ’ εντολή του. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η επικοινωνία των εκπαιδευτικών μαζί σας και ο συντονισμός της διαδικασίας της παροχής σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021 και εφόσον παραμένει ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Κατά τη συμμετοχή σας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (οι μαθητές/τριες) εισάγετε στην ειδικά παραμετροποιημένη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης συνεργαζόμενου με το ΥΠΑΙΘ παρόχου υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, κατ’ επιλογήν σας, όνομα ή όνομα χρήστη, τα οποία μπορεί να είναι τυχαία- εικονικά, αποκλειστικά προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω της σχετικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων. Συστήνεται να συνδέεστε μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser) και όχι μέσω εφαρμογής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι συλλέγονται μόνο τα συγκεκριμένα προσωπικά σας δεδομένα. Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού μαθήματος συλλέγονται μεταδεδομένα, τα οποία παράγονται κατά τη χρήση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και είναι απαραίτητα για τη διάγνωση των τεχνικών ζητημάτων που ανακύπτουν και συνακόλουθα την τεχνική υποστήριξη της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Tα μεταδεδομένα αυτά περιλαμβάνουν: α) τη διεύθυνση IP, β) το αναγνωριστικό “User Agent”, γ) τον τύπο υλικού, δ) τον τύπο και την έκδοση λειτουργικού συστήματος, ε) την έκδοση διακομιστή-πελάτη, στ) τη διεύθυνση Mac (κατά περίπτωση), ζ) την έκδοση εφαρμογής, η) τις υλοποιηθείσες ενέργειες (είσοδος, έξοδος, κοκ), θ) τις πληροφορίες σύσκεψης: i) τίτλος, ii) ημερομηνία και ώρα, iii) συχνότητα, iv) μέση και πραγματική συχνότητα, v) ποιότητα, vi) ποσότητα, vii) δραστηριότητα δικτύου και viii) συνδεσιμότητα. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (άρ. 6 §1 περ. ε΄ ΓΚΠΔ), δηλαδή το δημόσιο αγαθό της παροχής εκπαίδευσης υπό καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συνδυαστικά με την εκπλήρωση έννομης υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας (άρ. 6 §1 περ. γ΄ ΓΚΠΔ), η οποία προβλέπεται στο 12 αρ. 63 του Ν. 4686/2020. Ειδικά όσον αφορά στα μεταδεδομένα, χρησιμοποιούνται περαιτέρω για σκοπούς αποκλειστικά ερευνητικούς ή/ και στατιστικούς, αφού προηγουμένως ανωνυμοποιηθούν. Νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας είναι η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας (αρ. 6 παρ. 1 περ. γ ΓΚΠΔ), όπως αυτή τίθεται από τη διάταξη του αρ. 1 πδ 18/2018, δηλαδή η διενέργεια στατιστικών αναλύσεων-ερευνών στο πλαίσιο της αποστολής του να αναπτύσσει και να αναβαθμίζει συνεχώς την παιδεία. Τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για να λειτουργήσει η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης θα διαγραφούν μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι ήδη αποθηκευμένα στα συστήματα του ΥΠΑΙΘ λόγω της ιδιότητάς σας ως μαθητών ή γονέων/ κηδεμόνων θα διατηρηθούν όπως ορίζεται στις σχετικές Πολιτικές του ΥΠΑΙΘ. Τα μεταδεδομένα που δημιουργούνται διαγράφονται μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2020-2021. Εφόσον έχετε καταχωρίσει τα πραγματικά σας στοιχεία (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ονοματεπώνυμο) στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, έτσι ώστε να μπορείτε να ταυτοποιηθείτε), μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών (μόνο όσον αφορά στα μεταδεδομένα) με υποβολή αίτησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@minedu.gov.gr. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήθηκε κάποιο αίτημά σας, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr), Λ. Κηφισίας αρ. 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, τηλ. +30-210 6475600, φαξ +30-210 6475628. Για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΥΠΑΙΘ (ΥΠΔ/DPO) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@minedu.gov.gr. Υπενθυμίζεται ότι η καταγραφή της εικόνας ή της ομιλίας άλλου προσώπου κατά τη διάρκεια των δικτυακών μαθημάτων είναι παράνομη και επισύρει αστικές, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

  13
  Σεπ
  2020

  Αντιμετώπιση κρούσματος covid 19 στο σχολείο

  Σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία αντιμετώπισης κρούσματος COVID 19 στο σχολείο, σύμφωνα με τις Οδηγίες του ΕΟΔΥ που επισυνάπτονται παρακάτω. Παρακαλούμε να τις μελετήσετε προσεκτικά και να ανταποκριθείτε σε περίπτωση που σας καλέσει το σχολείο.

  Εκ της Διευθύνσεως

  12
  Σεπ
  2020

  Αλλαγή στην ώρα προσέλευσης μαθητριών/μαθητών τη Δευτέρα 14/9/2020

  Ενημερώνουμε ότι ύστερα από διευκρινιστική Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με Αρ. Πρωτοκόλλου: 119797/Δ2 / 11-09-2020, η οποία προωθήθηκε στο mail του σχολείου στις 11-09-2020 στις 14.29΄, η προσέλευση των μαθητών θα γίνει έως τις 8.15΄ τη Δευτέρα 14-09-2020.

  Εκ της Διευθύνσεως

  10
  Σεπ
  2020

  Προσέλευση μα θητών την 1η ημέρα

  Οι μαθήτριες και οι μαθητές θα προσέλθουν για την έναρξη του σχ. έτους και τον αγιασμό στις 10.00 τη Δευτέρα 14-09-2020. Η είσοδος θα γίνεται από την κεντρική πύλη του σχολείου. Οι μαθητές /μαθήτριες θα βρίσκουν το όνομά τους στις καταστάσεις των προσωρινών τμημάτων οι οποίες θα είναι τοιχοκολλημένες στον τοίχο απέναντι από την είσοδο και, αφού βρουν το τμήμα τους θα κατευθύνονται με βάση τη σήμανση κατευθείαν στην τάξη τους. Τα τμήματα της Γ θα λειτουργήσουν στο ισόγειο, ενώ της Α και της Β στον όροφο.
  Οι μαθήτριες και οι μαθητές θα φέρουν μαζί τους την σχολική τους τσάντα για να παραλάβουν τα βιβλία ένα πρόχειρο τετράδιο και στυλό. Στις 11.30΄ θα γίνει ο καθιερωμένος αγιασμός, τον οποίο θα παρακολουθήσει αντιπροσωπεία της σχολικής μας μονάδας και ο ιερέας θα περάσει από όλα τα τμήματα. Οι μαθήτριες και οι μαθητές θα συμπληρώσουν τα έντυπα με τις προτιμήσεις τους, θα παραλάβουν τα βιβλία, θα τους γνωστοποιηθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα και θα αναχωρήσουν για την οικία τους. Σημειώνουμε ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους όσους βρίσκονται ή προσέρχονται στη σχολική μονάδα. Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά και από την ιστοσελίδα του σχολείου για το αντίστοιχο ΦΕΚ και άλλες αναλυτικές Οδηγίες.

  Επειδή μέχρι στιγμής το σχολείο δεν έχει παραλάβει μάσκες, παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες να φροντίσουν για την προμήθεια των παιδιών τους με μάσκες κατά την προσέλευσή τους στο σχολείο.
  Εκ της Διευθύνσεως

  8
  Σεπ
  2020

  Οδηγίες ΕΟΔΥ για τα σχολεία

  Στο συνημμένο έγγραφο θα βρείτε τις Οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Παρακαλούμε να τα μελετήσετε προσεκτικά τόσο οι μαθητές όσο και οι γονείς για την ομαλή λειτουργία; της σχολικής μας μονάδας.

  Εκ της Διευθύνσεως του 1ου ΓΕΛ Κορωπίου

  2
  Σεπ
  2020

  Ολοκλήρωση εγγραφών σχ. έτους 2020-2021

  Παρακαλούμε όπως αποστείλετε στο mail του σχολείου (mail@lyk-korop.att.sch.gr) ή προσκομίσετε μετά από τηλεφωνική συνεννόηση (210 6622282) τα παρακάτω έγγραφα έως και Παρασκευή 11/9/2020:

  1. Αποδεικτικό εγγραφής, το οποίο εκτυπώνετε από την εφαρμογή e-eggrafes χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet του κηδεμόνα που πραγματοποίησε την εγγραφή.
  2. Φωτοαντίγραφο Αστ. Ταυτότητας ή Διαβατήριο
  3. Αίτηση εγγραφής (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του σχολείου)
  4. Υπεύθυνη Δήλωση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του σχολείου)
  28
  Αυγ
  2020

  Συγχαρητήρια στους επιτυχόντες στις Πανελλήνιες 2020

  Ο σύλλογος Διδασκόντων και η Διεύθυνση του 1ου ΓΕΛ Κορωπίου εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια στους επιτυχόντες στις Πανελλήνιες εξετάσεις 2020. Οι μαθήτριες και οι μαθητές του σχολείου μας πέτυχαν σε πολύ μεγάλο ποσοστό (πάνω από 70%) το στόχο της εισαγωγής τους στα Α.Ε.Ι. της και μάλιστα, ορισμένοι απ’ αυτούς σε υψηλόβαθμες σχολές (Ιατρική, Νομική, Πολυτεχνείο, Ψυχολογία κ.ά). Εμείς, οι καθηγητές σας, αισθανόμαστε περήφανοι για την επιτυχία σας και σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

  Και για εκείνους όμως που δεν πέτυχαν το στόχο τους δεν χρειάζεται να απογοητεύονται. Η ζωή είναι μπροστά τους. Οι επιλογές και οι ευκαιρίες δικές τους!!!

  15
  Ιούλ
  2020

  Ανακοίνωση Βαθμών ειδικών μαθημάτων-Παράταση Οριστικοποίησης Μηχανογραφικού

  Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τη συνημμένη εγκύκλιο οι Βαθμοί των ειδικών μαθημάτων ανακοινώνονται την Παρασκευή 17/7/2010 μετά τις 13.00 και παρατείνεται η προθεσμία υποβολής Μηχανογραφικού έως τις 23.59 της Δευτέρας 20/7/2020. Για περισσότερες λεπτομέρειες στο συνημμένο που παρατίθεται παρακάτω

  Εκ της Διευθύνσεως