ΕΞΕ – 26595 – 2024 – Φ12α_ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ