Καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της Α, Β, και Γ τάξης του επόμενου έτους 2018-2019 του 1ου ΓΕΛ Κορωπίου να προσέλθουν στο σχολείο είτε από 25/6/2018 έως 29/6/2018 είτε 3/9/2018 έως 7/9/2018 προκειμένου να οριστικοποιήσουν την εγγραφή του κηδευόμενου/-ης μαθητή/-τριας.

Κατά την προσέλευσή τους: α) Υπογράφουν το έντυπο Αίτησης εγγραφής (δίδεται από το σχολείο), β) προσκομίζουν το Απολυτήριο Γυμνασίου (εκτός αν έχει αποσταλεί υπηρεσιακά), γ) προσκομίζουν την εκτύπωση της Ηλεκτρονικής εγγραφής, δ) υπογράφουν επίσης Υ.Δ. ν. 1599 (δίδεται από το σχολείο), ε) προσκομίζει φωτοαντίγραφο αστ. ταυτότητας ή Πιστοποιητικό Δήμου (δεν είναι απαραίτητο για τους μαθητές της Β και Γ Λυκείου, εφόσον το προσκόμισαν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2018-2019), στ) το ΑΔΥΜ (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή) θα προσκομιστεί στο σχολείο έως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2018.

Επισημαίνεται ότι  σύμφωνα με το νομοθέτη καμία εγγραφή δε μπορεί να ολοκληρωθεί, εάν δεν προηγηθεί  η παραπάνω διαδικασία!