ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του τρόπου εξέτασης του μουσικού μαθήματος «Μουσική Αντίληψη και
Γνώση» ειδικά για τις Πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2021.
Σχετικό: Η με αριθ. Φ.253/27280/A5 (ΦΕΚ 957 Β΄/11-03-2021) Υπουργική Απόφαση με θέμα:
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/23170/Α5 υπουργικής απόφασης με θέμα “Εισαγωγή φοιτητών σε
Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α’ 13)” (Β’ 504).»
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Φ.253/23170/Α5 (ΦΕΚ 504
Β΄/20-2-2019) απόφασης με θέμα «Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)», όπως αυτή προστέθηκε με την υπ’ αριθμ.
Φ.253/27280/A5 (ΦΕΚ 957 Β΄/11-03-2021) Υ.Α., ισχύει ότι ειδικά και μόνο για τις πανελλαδικές
εξετάσεις του 2021, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί και στο
πλαίσιο της διευκόλυνσης των υποψηφίων ως προς την προετοιμασία τους, αφαιρείται η 4η
ομάδα ερωτημάτων κατά την εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης στο μάθημα
«Μουσική Αντίληψη και Γνώση» και γίνεται ανακατανομή των μονάδων τους στα ερωτήματα της
3
ης ομάδας.
Συγκεκριμένα, για τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021 ο τρόπος εξέτασης του μουσικού
μαθήματος «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» διαμορφώνεται ως εξής:
« Το μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» περιλαμβάνει την εξέταση του αντικειμένου
της Μουσικής Αντίληψης και του αντικειμένου της Μουσικής Γνώσης.Α. Η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Αντίληψης περιλαμβάνει αναγνώριση
μοτίβων, ρυθμικών μέτρων, συγχορδιών, διαδοχής συγχορδιών, ηχοχρώματος (μουσικών χροιών),
διάρκειας 30’ λεπτών με τα εξής ερωτήματα και μονάδες βαθμολόγησης στην εκατοντάβαθμη
κλίμακα, χωρισμένα σε 3 ομάδες ερωτημάτων:
i) 1η
ομάδα ερωτημάτων, πολλαπλής επιλογής

 1. 5 ερωτήματα διαστηματικής αναγνώρισης μοτίβων απαρτιζόμενων από δύο με
  τρία διαδοχικά διαστήματα. 1΄ (12΄΄ για το καθένα), μονάδες 5Χ2=10.
 2. 5 ερωτήματα αναγνώρισης ρυθμικού μέτρου. 1΄ (12΄΄ για το καθένα),μονάδες
  5Χ2=10.
 3. 5 ερωτήματα συγχορδιακής αναγνώρισης. 25΄΄ (5΄΄ για το καθένα),μονάδες 5Χ2=10.
 4. 5 ερωτήματα αναγνώρισης διαδοχής συγχορδιών με πέντε συγχορδίες για την κάθε
  ακολουθία. 1΄ (12΄΄ για το καθένα), μονάδες 5Χ2=10.
 5. Άσκηση Αναγνώρισης Μουσικών Χροιών 3΄, μονάδες 8.
  Β. Η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης περιλαμβάνει Θεωρία Μουσικής,
  Τονική Αρμονία, στοιχεία Μορφολογίας και Ιστορίας της Μουσικής διάρκειας 2 ωρών με τα εξής
  ερωτήματα και μονάδες βαθμολόγησης στην εκατοντάβαθμη κλίμακα:
  ii) 2η
  ομάδα ερωτημάτων
 6. Πέντε απλά ερωτήματα Ιστορίας της Μουσικής (4-6 σειρές),μονάδες 5Χ2=10.
 7. Πέντε απλά ερωτήματα Θεωρίας της Μουσικής και μουσικής ορολογίας (4-6
  σειρές), μονάδες 5Χ2=10.
  iii) 3η
  ομάδα ερωτημάτων
 8. Άσκηση Κλασικής Αρμονίας μέγιστης έκτασης 8 μέτρων, μονάδες 16 (στις γνώσεις
  του υποχρεωτικού αρμονίας).
 9. Άσκηση Ανάγνωσης-Ανάλυσης Μουσικού Αποσπάσματος (μορφολογική και τονική),
  μονάδες 16 (όπως μοτίβο, φράση, φόρμα, τονικότητα, ρυθμικά στοιχεία).»
  Παρακαλούνται οι Διευθυντές Δ.Ε. να μεριμνήσουν:
  α) Για την ανάρτηση της παρούσας στους οικείους πίνακες ανακοινώσεων, στην ιστοσελίδα
  της Δ/νσης ΔΕ και στις ιστοσελίδες όλων των Λυκείων ευθύνης τους, για την ενημέρωση κάθε
  ενδιαφερόμενου και
  β) Για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας στα Λύκεια ευθύνης τους.
  Επίσης, παρακαλούνται οι Διευθυντές των Λυκείων να μεριμνήσουν για την ηλεκτρονική
  αποστολή της παρούσας στα email των μαθητών της τελευταίας τάξης των σχολείων τους.
  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
  ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ