Από τη Δ.Δ.Ε. Αν. Αττικής είχαμε την κάτωθι ενημέρωση:

Σε συνέχεια του υπ. αριθμ. πρωτ. 43805/2021 εγγράφου  του ΥΠΑΙΘ με Θέμα «Δίνονται διευκρινίσεις για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νοσήματα» θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι για τα αιτήματα που αφορούν:

·         τη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα και

·         την ένταξή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση,

θα πρέπει να συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 3 της με αρ. πρωτ. 14109/ΓΔ4/05-02-2021 ΚΥΑ (Β΄ 455), όπως ισχύει θα πρέπει να υποβάλλονται ως ακολούθως:

1.       Οι κηδεμόνες ή οι ενήλικοι μαθητές υποβάλλουν στον/στη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας με κάθε πρόσφορο τρόπο έως τη Δευτέρα 19-04-2021

(α) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) για την συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

(β) Προσκομίζουν σε Σφραγισμένο Φάκελο (μαζί με την ως άνω αίτηση – υπεύθυνη δήλωση) το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι το συνοικούν με αυτούς πρόσωπο πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενο/α νόσημα / νοσήματα του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ.


(γ) Παράλληλα, εντός του φακέλου συνυποβάλλεται εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων και υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή του άρθρου 1 της ανωτέρω ΚΥΑ να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους.

Σας επισημαίνουμε δε ότι το σχολείο δεν μπορεί να διευκρινίσει τίποτα περισσότερο από όσα αναγράφονται στο παραπάνω κείμενο και στα συνημμένα έγγραφα. Σας παρακαλούμε να τα διαβάσετε προσεκτικά και να τα προσκομίσετε μέσω των μαθητών εντός της προθεσμίας που προβλέπεται.

Εκ της Διευθύνσεως