ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Υ.Α. Γ2/4094/23.9.86 Δ/γή ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Φ.Ε.Κ. 619 τ. Β’/25-9-86)
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Γ2/336/29-1-91 (Φ.Ε.Κ.66 τ. Β’/14-2-91)

<< Η λειτουργία των µαθητικών κοινοτήτων αποβλέπει στην ενίσχυση της συµµετοχής των µαθητών στη
σχολική ζωή, στην προώθηση του διαλόγου και της συνεργασίας ανάµεσα σε µαθητές και εκπαιδευτικούς,
στην επίλυση προβληµάτων και, γενικότερα, στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής ζωής. Μέσα από
αυτές επιδιώκεται η δηµοκρατική λειτουργία του σχολείου, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, η
ελεύθερη διακίνηση ιδεών, ο σεβασµός στη διαφορετικότητα και στις ανάγκες των µαθητών, η ισότητα, η
συµφιλίωση, η εµπέδωση και η προστασία των δικαιωµάτων όλων των µελών της σχολικής κοινότητας. …>>

Από αρχεία της βιβλιοθήκης της Βουλής, γραμμένα σε «Κείμενο για όλους», μπορείτε να διαβάσετε