Σκοπός είναι η συνεχής βελτίωση

  • του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου
  • της ποιότητας της παιδαγωγικής – μαθησιακής διδασκαλίας
  • της διοικητικής λειτουργίας
  • της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών,

σύμφωνα με το ΦΕΚ 4189/ 10-09-21 τόμος Β΄.

Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας διενεργείται σε 3 βήματα

  • Σχέδια Δράσεις μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου του εκάστοτε σχολικού έτους
  • Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Σχολικής Μονάδας από τον διευθυντή τον Ιούνιο που στηρίζεται στα πεπραγμένα της χρονιάς στο σχολείο
  • Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης τον Ιούλιο μετά το πέρας του σχολικού έτους