Παραθέτουμε την βασική νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του σχολείου μας


Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. (ΝΟΜΟΣ 1566/30-9-85 (ΦΕΚ 167Α) π.δ.465/1981 (Α΄ 129))


Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Υ.Α. 79942/ΓΔ4/31-5-2019 (ΦΕΚ 2005Β) με όλες τις αλλαγές μέχρι 6/2023)


Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ημερησίου Λυκείου (ΥΑ 94196/Δ2/29-7-2021, ΦΕΚ 3791/Β/13-08-2021 με τις τροποποιήσεις του)


Λειτουργία Εκπαιδευτικών Ομίλων (ΚΥΑ 101939/ΓΔ4 ΦΕΚ 4509 Β΄/25-8-2022)

Ενδοσχολικός Συντονιστής (ΚΥΑ Φ12/102913/ΓΔ4/24-08-2022,ΦΕΚ 4509/Β/25-08-2022)

Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας (ΚΥΑ 102919/ΓΔ4/24-08-2022, ΦΕΚ 4509/Β/25-08-2022)


Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις. (ΝΟΜΟΣ 4800/21-5-2021 (ΦΕΚ 81/Α/21-5-2021))


Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας. (Υ.Α. 20883/ΓΔ4/13-2-2020 (ΦΕΚ 456Β))


Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. (ΝΟΜΟΣ 4823 /3-8-2021 (ΦΕΚ 136Α), Νόμος 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020))


Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο. (Υ.Α. 108906/ΓΔ4/07-09-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4189/10-09-2021))


Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος. (KΥΑ 111525/ΓΔ4/09-09-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4188/10-09-2021)


Κατ΄ιδίαν διδαχθέντες μαθητές


Απαλλαγή από Γυμναστική (ΥΑ 106646/ΓΔ4 02 -09-2022)

Απαλλαγή από Θρησκευτικά (ΥΑ Φ1/104795/ΓΔ4 10-8-2020)


Απαλλαγή από την προσμέτρηση της βαθμολογίας της δεύτερης ξένης γλώσσας στο γενικό μέσο όρο για φυσικώς αδυνάτους (νόμος 4452/2017)


Απαλλαγή από την προσμέτρηση της βαθμολογίας της δεύτερης ξένης γλώσσας στο γενικό μέσο όρο για μαθητές που παρακολουθούν άλλη ξένη γλώσσα από αυτήν που παρακολουθούσαν την προηγούμενη σχολική χρονιά λόγω αδυναμίας του σχολείου. Τεύχος B’ 3523 25.08.2020


Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις (Νόμος 4777/2021 (ΦΕΚ 25/Α/17-2-2021)

Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις (Νόμος 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013) με όλες τις αλλαγές)

Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (Νόμος 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018) με όλες τις αλλαγές )

Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις (Νόμος 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020) )


«Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή»: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις (Νόμος 5029/2023 (ΦΕΚ 55/Α/10-03-2023))


Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΑ 190677/Δ5/10-11-2016, ΦΕΚ 3754/Β/21-11-2016) με όλες τις αλλαγές της (Τελευταία ενημέρωση 23-02-2020)


Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (ΑΔΥΜ) ΚΥΑ Φ6/304/75662/Γ1/16-05-2014, ΦΕΚ 1296/Β/21-5-2014


(Μέγιστος) Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια ΚΥΑ 129818/Γ2/16-9-2013, ΦΕΚ 2451/Β/1-10-2013, ΑΔΑ:ΒΛΛΟ9-Η6Ζ


Επίδειξη γραπτών δοκιμίων σε μαθητές (Έγγραφο 73202/Γ2/6-7-2007)

Σχετικά με τη χορήγηση αντιγράφου γραπτού προαγωγικών εξετάσεων (Γνωμοδότηση 51/2011 του ΝΣΚ) που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Παιδείας

Σχετικά με την δημοσιοποίηση των θεμάτων των ενδοσχολικών εξετάσεων και τη χορήγηση φωτοαντιγράφων των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών ή απολυτήριων εξετάσεων (Γνωμοδότηση 33/2014 του ΝΣΚ) που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Παιδείας

Δίνονται πληροφορίες (σχετικά με τη δημοσιοποίηση των θεμάτων των ενδοσχολικών εξετάσεων Γυμνασίων και Λυκείων, χορήγησης φωτοαντιγράφων, επίδειξης των γραπτών δοκιμίων στους μαθητές ή τους κηδεμόνες τους) (Έγγραφο Αρ. Πρωτ. : 62602/Δ2/22/04/2015)


Η αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου καθορίζεται πλέον από τις διατάξεις του Κεφ. Β’ του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/75-2019). Οι διατάξεις όπως ισχύουν σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση και κωδικοποίηση (13-04-2022).

Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου (ΠΔ 60/2006, ΦΕΚ 65/Α/30-3-2006) (Τελευταία ενημέρωση 20-12-2015). Ισχύει πλέον μόνο για ό,τι έχει σχέση με τις Πανελλήνιες Εξετάσεις των Γενικών Λυκείων και όχι με τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις τους

Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα (ΥΑ 102474/Δ2/20-08-2021, ΦΕΚ 4134/Β/09-09-2021)


Ευχαριστούμε τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας για την εξαιρετική οργάνωση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας απ΄όπου και εμείς πήραμε αποσπάσματα. Γενικό Λύκειο – ΔΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (sch.gr)