Παρακαλούμε όπως αποστείλετε στο mail του σχολείου (mail@lyk-korop.att.sch.gr) ή προσκομίσετε μετά από τηλεφωνική συνεννόηση (210 6622282) τα παρακάτω έγγραφα έως και Παρασκευή 10/9/2021:

  1. Αποδεικτικό εγγραφής, το οποίο εκτυπώνετε από την εφαρμογή e-eggrafes χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet του κηδεμόνα που πραγματοποίησε την εγγραφή.
  2. Φωτοαντίγραφο Αστ. Ταυτότητας ή Διαβατήριου μαθητή/μαθήτριας
  3. Αίτηση εγγραφής (διαθέσιμη παρακάτω)
  4. Υπεύθυνη Δήλωση (διαθέσιμη παρακάτω)