Σας ενημερώνουμε ότι οι μαθήτριες/μαθητές όλων των τάξεων του σχολείου μπορούν με την αποστολή στο mail@lyk-korop.att.sch.gr ΥΔ του ν. 1599 (ακολουθεί συνημμένη) του γονέα/κηδεμόνα να μην προσέλθουν στο σχολείο για την παρακολούθηση των μαθημάτων μέχρι και το πέρας του διδακτικού έτους (12/6/2020). Στην περίπτωση αυτή οι απουσίες θα καταγράφονται χωρίς όμως να προσμετρώνται (υπολογίζονται) για τη φοίτηση της μαθήτριας ή του μαθητή.

Εκ της Διευθύνσεως